top of page

OOK REGISTRATIERECHTEN VERSCHULDIGD BIJ ONROERENDE VERHUUR MET BTW?

 

Sedert 1 januari 2019 kunnen huurder en verhuurder ervoor kiezen om de verhuur van een onroerend goed te onderwerpen aan de btw, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is (art. 44, §3, 2°, d) WBTW).

 

In principe zijn contracten van verhuring, onderverhuring en overdracht van de huur van onroerende goederen onderworpen aan een registratierecht van 0,20%. Voor contracten van onroerende financieringshuur, die reeds onderworpen waren aan btw, is voorzien in een vrijstelling van het evenredig registratierecht, en wordt er enkel een algemeen, vast registratierecht van 50 EUR geheven bij de registratie van de onroerende leasingovereenkomst.

 

Voor overige huurovereenkomsten die aan btw onderworpen zijn, wordt in de wet niet in een vrijstelling van het evenredig recht voorzien. De Administratie aanvaardde in het verleden wel dat terbeschikkingstellingsovereenkomsten van bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor rijtuigen of opslagruimten niet beschouwd kunnen worden als een overeenkomst van onroerende verhuur, zodat ook voor deze overeenkomsten het evenredig recht van 0,20% niet verschuldigd is.


Ook de nieuwe overeenkomsten van onroerende verhuur met btw zullen geregistreerd moeten worden. De wetsbepaling, die voorziet in een vrijstelling van het evenredig recht in geval van een onroerende leasing, werd echter niet gewijzigd in het kader van de invoering van de btw-regeling inzake onroerende verhuur. Dit betekent dat mogelijk het evenredig recht van 0,20% geheven zal worden, wanneer nieuwe overeenkomsten van onroerende verhuur met btw worden aangeboden ter registratie. Dit kan leiden tot een dubbele belasting…

 

De vraag kan daarenboven gesteld worden wat er moet gebeuren bij een overeenkomst van onroerende verhuur van een opslagruimte. De Administratie aanvaardde in het verleden dat dergelijke overeenkomst die verplicht onder het toepassingsgebied van de btw viel, onderworpen was aan het vast recht van 50 EUR. Thans worden enkel nog overeenkomsten afgesloten met een niet-belastingplichtige verplicht onderworpen aan btw. Zal de Administratie haar standpunt handhaven en een vast recht van 50 EUR heffen, indien de huurder een belastingplichtige is en deze er samen met de verhuurder voor opteert om de huurovereenkomst aan btw te onderwerpen?

 

Hierover bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. Wij zullen moeten afwachten hoe de Administratie omgaat met huurovereenkomsten die ter registratie worden aangeboden.

 

 

 

Annemiek Lewandowski

24 mei 2019.

bottom of page