top of page

PRIVACY STATEMENT

Vandebergh Advocaten neemt alle zorgvuldigheid in acht teneinde de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens te waarborgen in het kader van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens zullen dan ook verwerkt worden overeenkomstig de GDPR-wetgeving hieromtrent (de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Wij verzoeken u overhavige privacy statement zorgvuldig door te nemen. Iedere mogelijke wijziging van dit beleid in de toekomst, zal duidelijk gecommuniceerd worden.

VERANTWOORDELIJKE - De Bvba Vandebergh Henri, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Pater Beckersstraat 12, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

GEGEVENS - De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals hieronder bepaald (naam, contactgegevens, identiteitskaart, btw-nummer, beroep, financiële gegevens) worden verzameld en verwerkt door middel van besprekingen op kantoor of via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.

U bent niet verplicht om de verwerkte gegevens te verstrekken aan het kantoor.

DOELEINDEN - De door Vandebergh Advocaten verwerkte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van de door de cliënt gevraagde dienstverlening (het verstrekken van advies, het optreden in rechte of ten aanzien van fiscale administraties), om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en om informatie te versturen over het kantoor. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een rechtmatige, proportionele en transparante wijze, waarbij de verwerking gesteund wordt op de volgende grondslagen : toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

De nodige maatregelen werden getroffen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens en de verwerking ervan te waarborgen.

MEDEDELING VAN GEGEVENS AAN DERDEN - De gegevens worden niet meegedeeld aan derden voor marketingdoeleinden, tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

De gegevens kunnen wel gedeeld worden met andere dienstverleners, die diensten verlenen aan Vandebergh Advocaten en in de mate dat dit nodig is in het kader van deze dienstverlening.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen ook aan derden overgemaakt worden, indien Vandebergh & Lewandowski Advocaten hiertoe wettelijk verplicht is.

RECHTEN VAN DE CLIËNT - De cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens die door Vandebergh Advocaten worden verwerkt en kan vragen dat deze gegevens worden aangepast of verwijderd. Vandebergh & Lewandowski Advocaten is enkel verplicht de gegevens te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig of onvolledig zijn, of te wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld of verwerkt werden, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, wanneer bezwaar bestaat tegen de verwerking en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, of wanneer de gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

De cliënt kan in bepaalde gevallen verzoeken om de verwerking van zijn/haar gegevens te beperken (bv.de juistheid van de gegevens wordt betwist of indien u gevraagd heeft om de persoonsgegevens te wissen en deze vraag moet nog beoordeeld worden), bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en de persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming.

Hiervoor kan u contact opnemen met henri.vandebergh@vdbl-law.be. U zal antwoord ontvangen binnen een termijn van één maand.

KLACHTEN - Indien de cliënt klachten heeft over de wijze waarop zijn persoonlijke gegevens werden verwerkt, kan hij contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page