top of page

WETTELIJKE INFORMATIE

GEGEVENS - Mr. Vandebergh oefent zijn praktijk uit in het kader van de Bvba Vandebergh Henri, met ondernemingsnummer 0670.430.346 en met btw-nummer BE670.430.346. De zetel van het kantoor is gevestigd te 3550 Heusen-Zolder, Pater Beckersstraat 12.

BEROEPSORDE - Mr. Vandebergh is ingeschreven aan de Balie van Limburg. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) en aan de reglementen van de Balie van Limburg (www.juridischlimburg.be).

CONTRACTSPARTIJ - Iedere overeenkomst voor diensten geleverd door haar advocaten, wordt met de Bvba Vandebergh Henri afgesloten.

Op deze website kan u terugvinden in welke rechtsdomeinen u beroep kan doen op Mr. Vandebergh.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies bij Nv Amlin Europe.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de verzekerde bedragen en binnen de grenzen van de dekking.

ERELOON - Bij aanvang van de samenwerking worden duidelijke ereloonafspraken gemaakt met het cliënteel. De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten en eventuele specifieke dossiergebonden kosten.

Sedert 1 januari 2014 zijn advocaten btw-plichtig.

In overleg met de cliënt worden voorschotten in de vorm van provisies aangerekend. Op geregelde tijdstippen wordt ook een detail van de reeds geleverde prestaties bezorgd aan de cliënt.

Facturen en provisies zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen. Bij gebrek aan betaling kunnen de prestaties opgeschort worden totdat het openstaande saldo aangezuiverd wordt.

IDENTIFICATIEVERPLICHTING – In het kader van de wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten is de advocaat sedert februari 2004 verplicht om de cliënt te identificeren aan de hand van het inlezen van zijn identiteitskaart. Voor cliënt-rechtspersonen zal de identiteitskaart ingelezen worden van degene(n) die bevoegd is/zijn om de rechtspersoon of soortgelijke structuur te vertegenwoordigen.

Deze gegevens moeten gedurende een periode van tien jaar bewaard worden en zullen op regelmatige tijdstippen geactualiseerd worden.

Indien de cliënt de noodzakelijke gegevens niet meedeelt, is de advocaat verplicht om de overeenkomst te beëindigen.

Indien de advocaten ongebruikelijke transacties vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit melden aan hun Stafhouder, tenzij wanneer zij deze zaken vaststellen bij het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of wanneer zij de cliënt in rechte vertegenwoordigen in het kader van een rechtsgeding.

Deze verplichtingen doen geen afbreuk aan het beroepsgeheim van de advocaat.

INFORMATIE & KLACHTEN - Indien u meer informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u terecht via post op het adres: 3550 Heusden-Zolder, Pater Beckersstraat 12, via e-mail op het adres:  henri.vandebergh@vdbl-law.be of via telefoon op het nummer 011/42.77.33.

GESCHILLEN - In geval van geschillen is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

bottom of page