top of page

OPNIEUW UITSTEL VOOR REGISTRATIE IN UBO-REGISTER

 

 

In de nieuwe Witwaswet van 18 september 2017 werd onder andere in de oprichting voorzien van het UBO-register (Ultimate Benificial Owners).


 

Wie moet informatie meedelen aan het UBO-register?

 

Vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische entiteiten zijn ertoe gehouden om de identiteitsgegevens van hun uiteindelijke begunstigden te registreren in dit register. Deze verplichting rust enkel op vennootschappen die in België zijn opgericht en op vzw’s en stichtingen, die overeenkomstig de Belgische vzw-wet zijn opgericht. Wat trusts, fiducieën of andere vergelijkbare entiteiten betreft, gaat het om entiteiten die vanuit België worden beheerd, of wanneer de trustee of fiduciebeheerder in België gevestigd is, en zelfs wanneer de trustee of de fiduciebeheerder gelokaliseerd is buiten de EU, wanneer een zakelijke relatie wordt aangegaan of een onroerend goed wordt verworven in België namens de trust.

 

Daarnaast worden niet alleen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid geviseerd, maar ook entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld burgerlijke maatschappen.

 

 

Over wie moet men informatie meedelen aan het UBO-register?

 

Vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën moeten de identificatiegegevens van hun uiteindelijke begunstigden in het kader van deze nieuwe wet registreren in het UBO-register.

 

Als uiteindelijke begunstigde in het geval van een vennootschap wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in coördinatie met anderen, zeggenschap uitoefent en/of een toereikend (financieel) belang aanhoudt in de onderneming.

 

Eerst wordt gekeken naar hoeveel stemrechten of welk eigendomsbelang iemand binnen de onderneming heeft.  Wanneer u meer dan 25% van de stemrechten, van de aandelen of van het kapitaal van de vennootschap in uw bezit heeft, wordt dit beschouwd als een toereikend percentage van de stemrechten of een direct belang in de onderneming, en zal u opgenomen moeten worden in het register als uiteindelijk begunstigde. In voorkomend geval bent u een rechtstreekse, uiteindelijk begunstigde.

 

Men kan ook een onrechtstreekse uiteindelijk begunstigde zijn, wanneer men een meerderheidsdeelneming heeft in een entiteit die meer dan 25% van de aandelen in een vennootschap bezit. Dit zal het geval zijn wanneer men als aandeelhouder bijvoorbeeld meer dan 55% van de aandelen heeft van een onderneming, en deze onderneming minstens 25% van de aandelen van een andere vennootschap aanhoudt. De betreffende vennootschap zal deze natuurlijke persoon ook moeten vermelden in het UBO-register als uiteindelijk begunstigde. Alle niveaus van de eigendomsstructuur moeten worden meegedeeld, ook wanneer er tussenliggende vennootschappen of entiteiten zijn.

 

Men kan ook bijvoorbeeld 40% van de deelnemingsrechten bezitten in een entiteit die 65% van de aandelen van een vennootschap bezit. In voorkomend geval bezit men een gewogen belang in de aandelen van de laatste vennootschap van 26% (40% x 65%). Dit is meer dan 25%, zodat men ook hier als uiteindelijk begunstigde zal moeten worden vermeld in het register.

 

Daarnaast wordt gekeken naar de controlemogelijkheden via andere middelen. Ook personen die via aandeelhoudersovereenkomsten zeggenschap hebben in de onderneming, of het recht hebben om de meerderheid van de bestuurders te benoemen of te ontslaan, worden beschouwd als uiteindelijke begunstigde.

 

Indien dergelijke personen niet geïdentificeerd kunnen worden, zullen de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap beschouwd worden als uiteindelijk begunstigden. In voorkomend geval moeten zij vermeld worden in het UBO-register.

 

In het geval van een vzw moeten zowel de leden van de raad van bestuur, de leden van het dagelijks bestuur, de personen die gemachtigd zijn de vzw te vertegenwoordigen, de natuurlijke personen in wiens hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht of werkzaam is, en alle andere natuurlijke personen die via andere middelen het uiteindelijke zeggenschap over de vzw uitoefenen, vermeld worden.

 

Voor stichtingen geldt hetzelfde, maar moeten bijkomend de stichters vermeld worden.

 

Bij trust en fiducieën moeten de oprichter, de fiduciebeheerder of de trustee, de eventuele protector, de begunstigden of de personen in wiens belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is, en elke andere persoon die, wegens het feit dat hij (in)directe eigenaar is of via andere middelen, het uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent, opgenomen worden in het register.

 

 

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

 

Van deze personen moeten zowel de identificatiegegevens geregistreerd worden (naam, geboortedatum, adres, rijksregisternummer en nationaliteit, eventueel KBO-nummer), het belang van de persoon in de onderneming op basis waarvan hij als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd (categorie waartoe hij behoort), als ook het moment waarop deze persoon uiteindelijk begunstigde geworden is.

 

De regeling voorziet thans in een verplichte, jaarlijkse update van de gegevens, als ook moeten wijzigingen telkens binnen de maand worden doorgegeven.

 

U kan zowel voor het indienen van deze identificatiegegevens, als voor het updaten van deze gegevens een extern mandaat geven aan een derde, zoals een boekhouder of een advocaat.

 

Het niet-nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot een administratieve boete van 250 euro tot 50.000 euro.

 

 

Wie heeft toegang tot het UBO-register?

 

Niet enkel de fiscale administraties en de autoriteiten die belast zijn met de strijd tegen terrorisme en het witwassen van geld, hebben toegang tot het UBO-register, maar ook de entiteiten die onderworpen zijn aan de preventieve witwaswetgeving en in het kader van deze wetgeving een identificatieverplichting hebben (bv. banken, advocaten, notarissen, boekhouders en accountants), hebben in het kader van hun beroepswerkzaamheid toegang tot dit register. Daarnaast hebben ook burgers toegang tot het register voor raadplegingen in verband met vennootschappen, zij het enkel voor een beperkt aantal gegevens. Voornamen, geboortedata of adressen zullen in geen geval geraadpleegd kunnen worden. Voor vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën, zal een burger slechts toegang tot het register hebben wanneer hij een rechtmatig belang aantoont.

 

De mogelijkheid bestaat wel voor uiteindelijk begunstigden om na de registratie in het UBO-register via het elektronische platform een verzoek te richten aan de Algemene Administratie van de Thesaurie om de toegang tot bepaalde informatie in het register te ontzeggen aan de entiteiten onderworpen aan de preventieve witwaswetgeving en burgers, zelfs als deze een rechtmatig belang aantonen. Dit kan enkel indien de uiteindelijk begunstigden kunnen aantonen dat de toegang tot de bedoelde gegevens een onevenredig risico zou creëren, bv. op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie, of wanneer de uiteindelijk begunstigde minderjarig of handelingsonbekwaam is. Dit neemt niet weg dat de registratie wel eerst moet gedaan worden, vooraleer een afwijking aangevraagd kan worden.

 

 

Opnieuw uitstel voor registratie.

 

In een bericht van de Minister van Financiën dd. 13 februari 2019 werd bekendgemaakt dat de deadline voor registratie in het UBO-register uitgesteld wordt tot 30 september 2019.

 

Vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische entiteiten krijgen aldus nog enkele maanden respijt om de informatie over hun uiteindelijke begunstigden te laten registreren in het UBO-register.

 

De achterliggende reden voor dit uitstel is dat zeer weinig ondernemingen zich reeds geregistreerd hebben in het register, omwille van bepaalde onduidelijkheden over het toepassingsgebied van de regeling. FOD Financiën zal daarom in de loop van de maand een nieuwe FAQ publiceren, die hierover meer duidelijkheid zou moeten brengen.

Ook de IT-problemen die er waren bij de registratie zouden tegen deze datum van de baan moeten zijn.

 

Wij houden u verder op de hoogte over eventuele ontwikkelingen.

bottom of page