top of page
Folder vandebergh smeets.jpg

INHOUDSOPGAVE

Een woord van dank (Mr. Henri Vandebergh)
Een monument  (Mr. Hubert Dubois)
Lijst geraadpleegde tijdschriften

DEEL I : SITUERING EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BTW – Henri Vandebergh

Hoofdstuk 1. Btw: de Europese achtergrond van de BTW

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 3. Zijn illegale handelingen belastbaar?

DEEL II : EUROPEESRECHTELIJKE ASPECTEN – Bart Peeters

Hoofdstuk 1: de ontwikkeling van het regelgevend kader

Hoofdstuk 2: Overgangsmaatregelen en bijzondere afwijkingen

Hoofdstuk 3: Diverse bepalingen

§1. Bijzondere aanzetten tot verdere ontwikkeling van het BTW-stelsel

§2. BTW-Comité

§3. Omrekeningskoers

§4. Verbod om andere omzetbelastingen dan de BTW in te voeren – Stijn Vastmans

Hoofdstuk 4: De verhouding tussen het nationaal recht en de Europese richtlijnen

DEEL III : ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN INZAKE BTW – Wim Panis

Hoofdstuk 1. Het gelijkheidsbeginsel

Hoofdstuk 2. Het evenredigheidsbeginsel

Hoofdstuk 3. Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel en de afweging met het legaliteitsbeginsel

Hoofdstuk 4. Het neutraliteitsbeginsel

Hoofdstuk 5. Non bis in idem

Hoofdstuk 6. Het verbod van misbruik

DEEL IV : DE BELASTINGPLICHTIGE

Hoofdstuk 1: Algemene definitie van de belastingplichtige – Bart Peeters

Hoofdstuk 2: De BTW-eenheid – Bart Peeters

Hoofdstuk 3. Overheden en publiekrechtelijke lichamen – Wim Panis

Hoofdstuk 4. Tussenpersonen in het handelsverkeer – Bart Peeters

DEEL V : LEVERINGEN EN DIENSTEN – Thierry Charon en Thomas Vanhee

Inleiding

Hoofdstuk 1. Gezamenlijke kenmerken van leveringen en diensten

Hoofdstuk 2. Het begrip levering

Hoofdstuk 3. De diensten

Hoofdstuk 4. Overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling

DEEL VI : INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELINGEN, INVOER EN UITVOER – Stijn Vastmans

Hoofdstuk 1. Intracommunautaire handelingen

Hoofdstuk 2. Invoer en uitvoer

DEEL VII : DE MAATSTAF VAN HEFFING VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN – Carl Belmans

Hoofdstuk 1. Algemeen beginsel: de maatstaf van heffing is datgene wat men als tegenprestatie van de levering of dienst ontvangt of moet ontvangen van de medecontractant of van een derde

Hoofdstuk 2. Wettelijke precisering van de definitie van maatstaf van heffing

Hoofdstuk 3. Wettelijke uitsluitingen uit de maatstaf van heffing

Hoofdstuk 4. Commissionairs

Hoofdstuk 5. Reisbureaus

Hoofdstuk 6. Maatstaf van heffing indien er geen tegenprestatie is of deze niet in geld is uitgedrukt

Hoofdstuk 7. Minimummaatstaf van heffing

Hoofdstuk 8. Prijs in een vreemde munteenheid uitgedrukt

DEEL VIII : TARIEVEN – Henri Vandebergh

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 2. Criteria voor het toepassen van verlaagde tarieven

Hoofdstuk 3. Toepasselijk tarief

Hoofdstuk 4. Samengestelde diensten en leveringen

Hoofdstuk 5. Bewijslast van het toepasselijk BTW-tarief

Hoofdstuk 6. Levering dan wel dienst

Hoofdstuk 7. Casuïstiek

Hoofdstuk 8. Vertrouwensbeginsel

DEEL IX : DOORREKENING VAN KOSTEN – Bart Buelens

Hoofdstuk 1. Algemeen overzicht

Hoofdstuk 2. Doorrekening als dusdanig

Hoofdstuk 3. Voorschotten

Hoofdstuk 4. Doorrekening in het kader van een levering of dienst

Hoofdstuk 5. Elementen die uit kracht van wet dezelfde belangen volgen?

Hoofdstuk 6. Impact van het onderscheid tussen doorrekening als dusdaning en gebundelde doorrekening

Hoofdstuk 7. Vooruitfacturatie en niet-kwalificeerbare handelingen

DEEL X : DIVERSE VRIJSTELLINGEN MET BEHOUD VAN HET RECHT OP AFTREK VAN DE BTW – Stijn

Vastmans

Hoofdstuk 1. Algemene beschouwingen

Hoofdstuk 2. Overzicht vrijstellingen

DEEL XI : VRIJGESTELDE PERSONEN EN HANDELINGEN – Korneel Decroix

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Vrijstellingen zonder recht of aftrek

Hoofdstuk 3. Bijzondere vrijstelling voor beleggingsgoud

Hoofdstuk 4. Vrijstellingen bij wijze van afwijkende maatregel

DEEL XII : AFTREK VAN VOORBELASTING

Hoofdstukken 1 t.em.3: Bart Buelens

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. Overzicht van de toepasselijke wettelijke bepalingen

Hoofdstuk 3. Het functioneren van het recht op aftrek

Hoofdstuk 4. De materiële voorwaarden – over het “hebben van recht op aftrek

Hoofdstuk 5. De formele voorwaarden – over het kunnen uitoefenen van het recht op aftrek

Hoofdstuk 6. Uitoefening van het recht op aftrek

Hoofdstuk 7. Bijzondere situaties

Hoofdstuk 8. Herziening van de aftrek – Carl Belmans

Hoofdstuk 9. De gemengde belastingplichtige – Carl Belmans

DEEL XIII : TERUGGAAF VAN BTW – Willy Huber en Nancy Muyshondt

Inleiding

Hoofdstuk 1. Teruggaaf op basis van artikel 76§1 W.BTW

Hoofdstuk 2. Teruggaaf op basis van artikel 76§2 W.BTW

Hoofdstuk 3. Teruggaaf op basis van artikel 77§1, §1bis en artikel 77bis W.BTW

Hoofdstuk 4. Teruggaaf op basis van artikel 77§2 W.BTW

Hoofdstuk 5. Bijzondere geval van teruggaaf

Hoofdstuk 6. Toepassing van artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004

 

DEEL XIV : BIJZONDERE REGELINGEN – Jo Boes

Inleiding

Hoofdstuk 1. De forfaitaire grondslagen van aanslag

Hoofdstuk 2. Belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen

Hoofdstuk 3. De landbouwregeling

Hoofdstuk 4. Bijzondere regeling in verband met gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten – Willy Huber en Nancy Muyshondt

Hoofdstuk 5. Bijzondere regeling voor reisbureaus – Jo Boes

DEEL XV: REGELING VOOR VOLDOENING VAN DE BTW – Ivan Massin

Inleiding

Hoofdstuk 1. De identificatie voor de toepassing van de BTW

Hoofdstuk 2. De formele verplichtingen van de btw-belastingplichtige – de factureringsplicht

Hoofdstuk 3. De btw-boekhouding

Hoofdstuk 4. De aangifteverplichtingen inzake de btw

Hoofdstuk 5. Buitenlandse belastingplichtigen

Hoofdstuk 6. De betaling van de verschuldigde btw en de btw-rekening courant

Hoofdstuk 7. Bijzondere regels voor het eenloketsysteem – Sylvie Van Herreweghe

DEEL XVI : PERSONEN GEHOUDEN TOT VOLDOENING VAN DE BTW – Filip Vandenberghe

Inleiding – overzicht wettelijke bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene regels inzake de voldoening van de btw

Hoofdstuk 2. Voldoening van de btw bij levering van goederen en diensten

Hoofdstuk 3. Voldoening van de btw bij intracommunautaire verwerving van goederen

Hoofdstuk 4. Voldoeningsplicht bij uitreiking van een factuur

Hoofdstuk 5. Uitzonderingen op de algemene regel inzake voldoening van btw bij levering van goederen en diensten

Hoofdstuk 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de medecontractant voor de voldoening van de btw

Hoofdstuk 7. btw-registratie en aansprakelijk vertegenwoordiger.

Hoofdstuk 8. Van de BTW-richtlijn afwijkende maatregelen

5

DEEL XVII : ONROERENDE GOEDEREN IN HET STELSEL VAN DE BTW – Sofie Clocheret

Inleiding – Historiek

Hoofdstuk 1. Onroerende goederen en rechten m.b.t. onroerende goederen in de BTW Richtlijn

Hoofdstuk 2. De belastingplicht inzake onroerende goederen

Hoofdstuk 3. Onroerende goederen: een goed inzake BTW

Hoofdstuk 4. Leveringen van onroerende goederen en zakelijke rechten

Hoofdstuk 5. Diensten m.b.t. onroerende goederen

Hoofdstuk 6. Maatstaf van heffing

Hoofdstuk 7. Tarief inzake BTW

Hoofdstuk 8. Aftrek van BTW

Hoofdstuk 9. Teruggaaf van BTW

Hoofdstuk 10. Personen gehouden tot voldoening van de BTW

Hoofdstuk 11. Administratieve formaliteiten naar aanleiding van de vervreemding van gebouwen

Hoofdstuk 12. Bewijs en controle – invordering

Hoofdstuk 13. Vrijstelling van registratierechten

DEEL XVIII : DE PROBLEMATIEK VAN HET BEWIJS INZAKE B.T.W – Aagje Bellens

Hoofdstuk 1. Algemene regelen inzake bewijs

Hoofdstuk 2. De bewijsmiddelen uit het gemene recht

Hoofdstuk 3: Het bijzondere bewijs inzake BTW

DEEL XIX : CONTROLE- EN ONDERZOEKSMAATREGELEN – Willy Huber en Nancy Muyshondt

Hoofdstuk 1. Controle- en onderzoeksmaatregelen

Hoofdstuk 2. Onderzoekstermijnen ?

Hoofdstuk 3. Sanctionering

Hoofdstuk 4. Beroepsgeheim

Hoofdstuk 5. Beperkingen aan de uitoefening van de controlemaatregelen ingevolge fundamentele rechten en vrijheden en bestuursrechtelijke normen

Hoofdstuk 6. Betwistingen omtrent aangewende controle- en onderzoeksmaatregelen : pretaxatiegeschil of betwisting van de hierop volgende btw-navordering ?

DEEL XX : WEDERZIJDSE BIJSTAND IN DE EUROPESE UNIE – Sylvie Van Herreweghe

Hoofdstuk. 1. Inleiding

Hoofdstuk. 2. Het juridisch kader

Hoofdstuk. 3.. De administratieve samenwerking binnen de Europese Unie

DEEL XXI : STRAFBEPALINGEN – Kris Heyrman

Hoofdstuk 1: Administratieve geldboeten

Hoofdstuk 2: Strafrechtelijke sancties

DEEL XXII : VERJARING – Kris Heyrman

Hoofdstuk 1: Verjaring van de vordering tot voldoening van de BTW

Hoofdstuk 2: Verjaring van de vordering tot teruggaaf van BTW

DEEL XXIII : VERVOLGINGEN EN GEDINGEN – Alain Claes

Hoofdstuk 1. Geschillen m.b.t. een vordering van de Administratie

Hoofdstuk 2. Vordering van de belastingplichtige wegens een tegoed (art. 76 W.BTW)

Hoofdstuk 3. Vordering van de belastingplichtige wegens uitoefening van teruggave van BTW (art. 77 W.BTW)

Hoofdstuk 4. Terugvordering van BTW, intresten en boeten na betaling op verzoek van de Administratie

Hoofdstuk 5. Terugvordering van BTW wegens onverschuldigde betaling

Hoofdstuk 6. Geschillen voorafgaand aan een vordering van de Administratie (pretaxatiegeschil)

Hoofdstuk 7. Kortgeding inzake BTW

Hoofdstuk 8. Inhouding van BTW-tegoeden

Hoofdstuk 9. Invordering en beslag

Hoofdstuk 10. Onbeperkt uitstel van de invordering

Hoofdstuk 11. Intresten – Sylvie De Raedt

Hoofdstuk 12. Aansprakelijkheden

Hoofdstuk 13. Boeten, intresten, betaling

Afdeling 1 Vrijstelling van intresten Sylvie De Raedt

DEEL XXIV: INTERNATIONALE BIJSTAND VOOR INVORDERING – Mark Delanote

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 2. De eigenlijke invorderingsbijstand

Hoofdstuk 3. De grensoverschrijdende betekening van documenten

Hoofdstuk 4. Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie

BIJLAGEN

Chronologisch Register

Bibliografie

Trefwoordenlijst

BTW-HANDBOEK 2014

bottom of page