top of page
rekenmachine

Opgepast met het betalen van andermans belastingschulden!

Overeenkomstig art. 1236 B.W. kan een betaling gebeuren door een derde. Dit geldt ook voor belastingschulden.

Een betaling die onverschuldigd werd uitgevoerd, kan worden teruggevorderd van de ontvanger (art. 1379 B.W.). Indien een derde de betaling heeft uitgevoerd, kan uitsluitend deze derde het onverschuldigde van de ontvanger terugvorderen.

Krachtens artikel 334, § 1, eerste lid van de Programmawet van 27 december 2004 kan evenwel elke som die aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald inzake o.a. inkomstenbelastingen, btw of onverschuldigde betalingen, zonder formaliteit worden aangewend ter betaling van de door deze belastingschuldige andere verschuldigde, niet-betwiste belastingen (voorheffingen, inkomstenbelastingen, btw,...). Dit artikel voert een vorm van schuldvergelijking in ten voordele van de Belgische Staat.

Maar kan de administratie deze vorm van schuldvergelijking ook toepassen op andere belastingschulden van de belastingschuldige, wanneer een derde om teruggave van een onverschuldigd betaalde som verzoekt?

In een arrest van 19 maart 2020 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat het feit dat niet de belastingschuldige, maar een derde overging tot de betaling van de belastingschuld van de belastingschuldige, de administratie niet in een ongunstigere positie kan plaatsen dan wanneer de belastingschuldige zelf betaald zou hebben.

Het Hof van Cassatie oordeelt als volgt :

“Hieruit vloeit voort dat ingeval de vordering tot terugbetaling wordt ingesteld door een derde-betaler, de administratie die gehouden is tot terugbetaling van onverschuldigde belastingen, gerechtigd is om tot schuldvergelijking over te gaan met door de belastingschuldige nog verschuldigde belastingen.”

Dit heeft tot gevolg dat wanneer u andermans belastingschuld betaalt, en bijvoorbeeld de betreffende aanslag waaruit deze belastingschuld voortkomt, op een later moment vernietigd wordt, de administratie de mogelijkheid heeft om het door u betaalde bedrag niet terug te betalen, maar aan te wenden voor een andere, openstaande belastingschuld van de belastingplichtige wiens schuld u in eerste instantie heeft voldaan.

U zal volgens het Hof van Cassatie niet zomaar gerechtigd zijn om uw geld terug te vragen aan de administratie.

Enige voorzichtigheid is aldus geboden bij het betalen van de belastingschulden van een andere belastingplichtige.

Annemiek Lewandowski

9 juli 2020.

bottom of page